Budoschule für

JIU ®  
 
To-Te- Jitsu   Karate-Do 
Aikido
Iai-do 

Judo  Ju-Jitsu 
Nin-Jitsu 
Aikijutsu
Bu-Jitsu
 
 

BSB Samuraischulen jiu.ch

Dodo Dominique Bettschen 
info@jiu.ch 

+41 79 502 43 80