To-Te-Jitsu

"Das höchste Ziel im Karate-Do ist nicht der Sieg oder die Niederlage, sondern die Perfektion des menschlichen Charakters"

"Nach Altem forschen heisst, 

Das Neue zu verstehen.

Dies ist

Eine Sache der Zeit.

Bewahre in allem

Klares Denken.

Der WEG:

Wer vermag ihn

Geradlining und treu

Weiterführen?

Gichin Funakoshi

Karatedo wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasuruna.
Karate ni sente nashi.
Karate wa gi no tasuke.
Mazu jiko wo shire, shikashite ta wo shire.
Gijutsu yori shinjutsu.
Kokoro wa hanatan koto wo yosu.
Wazawai wa ketai ni shozu.
Dojo nomi no karate to omou na.
Karate no shugyo wa issho de aru.
Arayuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myomi ari.
Karate wa yu no gotoshi taezu netsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru.
Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo.
Teki ni yotte tenka seyo.
Tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari.
Hito no te ashi wo ken to omoe.
Danshi mon wo izureba hyakuman no teki ari.
Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai.
Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono.
Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasuruna.
Tsune ni shinen kufu seyo.